Pályázati hirdetmény

06
aug
2021
Kategória: Tájékoztatás

Pályázati hirdetmény módosított, hatályos 2021. augusztus 09. napjától

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 75/2021.(VIII. 05.) és 84/2021. (VIII.07.) határozatai alapján önkormányzati tulajdonban álló ingatlan értékesítése céljából

 

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
  Balatonudvari Község Önkormányzata, 8242 Balatonudvari, Ady Endre utca 16.
  Tel.szám: 87/449-266
 1. A pályázat célja:
  Önkormányzati ingatlan értékesítése.
 1. A pályázat jellege:
  A pályázat nyilvános, egy fordulós.
 1. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:
  Balatonudvari belterület Bartók Béla utca 725/4 – 725/11 hrsz. és 726 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület”, összesen 9 db önálló ingatlanok dologösszességként történő értékesítése. Az ingatlanok per, teher és igénymentesek, közművesítetlenek.

  Az ingatlanok dologösszességkénti induló nettó vételára: 280.000.000,- Ft.


  Az ingatlanok, amennyiben a az áfa tv. hatálya alatti vevőre kerülnek átruházásra, az ún. fordított áfa szabály alkalmazandó. Ebben az esetben az áfa alany vevő köteles megfizetni az áfa összegét a költségvetés felé, az eladó Önkormányzat nettó összegről állít ki számlát.

  Amennyiben a vevő nem tartozik az áfa tv. hatálya alá, a nettó összeg + áfa kerül számlázásra.

Az ajánlatot adónak

 • az ajánlatát egyösszegben kell megadnia nettó összeg feltüntetésével, továbbá,
 • nyilatkoznia kell, hogy az ingatlan vásárlása tekintetében az áfa tv. hatálya alá tartozó személyként adja ajánlatát, vagy sem, illetve átlátható szervezeti minőségéről!

 

 1. Pályázati biztosíték:
  Az ingatlanok tulajdonjogára pályázni 15.000.000.- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét Balatonudvari Község Önkormányzat 11748069-15428677-00000000 számú költségvetési számlájára kell befizetni.

  Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.

  A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

 

 1. Pályázati feltételek:
  Bármely természetes vagy jogi személy pályázhat. Amennyiben cég a pályázó, csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:
  Kizárólag postai úton nyújtható be Balatonudvari Község Önkormányzata, 8242 Balatonudvari, Ady Endre utca 16. címre megküldött könyvelt, elsőbbségi küldemény formájában. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, az ajánlat minden oldalát aláírással kell ellátni.

  A borítékra rá kell írni: „Pályázat Ingatlan Értékesítésére”.

 

 1. A pályázatok elbírálásának szempontja:
  A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legelőnyösebb, dologösszességként a legmagasabb nettó összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot teszi. Az vételár megfizetésére egyösszegben, átutalással a szerződés megkötését követő 30 napon belül van lehetőség.

  A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

 

 1. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

– pályázó neve, címe

– a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

– a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról, az ajánlatot adónak

 • az ajánlatát egyösszegben kell megadnia nettó összeg feltüntetésével, továbbá,
 • nyilatkoznia kell, hogy ingatlan vásárlás tekintetében az áfa tv. hatálya alá tartozó személyként adja ajánlatát, vagy sem!

– a pályázónak nyilatkoznia kell az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

– a biztosítékot a pályázat elbírálásáig átutalással kell megfizetni Balatonudvari Község Önkormányzat 11748069-15428677-00000000 számú költségvetési számlájára.

– az ajánlatot adónak az ajánlati dokumentációja részeként csatolnia kell a jelen felhívás mellékleteként csatolt kitöltött és aláírt „ajánlati lapot”.

 

 1. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
  2021. 
  augusztus 31., a postai úton feladott pályázatokat ezen időpontig kell postára adni.

  Az ezt követően postára adott ajánlatokat az ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.

 

 1. A nyilvános bontás ideje, helye:
  Nyilvános bontás ideje: 2021. szeptember 3. nap 12:00 óra, 8242 Balatonudvari, Ady Endre utca 16. szám, hivatali épület, tanácskozóterem.

 

 1. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
  A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

 1. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:
  Tavasz László alpolgármesternél, a 87/449-266 telefonszámon.

 

 1. Pályázatok elbírálása:
  A pályázatokat az Önkormányzat által megbízott ügyvéd véleménye figyelembe vételével, a Képviselő-testület bírálja el. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására az alpolgármester jogosult.

  Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet az Önkormányzat bízza meg, a szerződés készítésének és ellenjegyzésének költségeit, a nettó ajánlati ár 1% + áfa összegben a Vevő köteles viselni.

  A vevő jogosult saját jogi képviselőt megbízni, de ez esetben is köteles a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd díjának viselésére.

  A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

 

 1. Egyéb információ:
  Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

  Az ingatlanok igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

  Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.

 

Balatonudvari, 2021. augusztus 05.

 

Tavasz László alpolgármester

Balatonudvari Község Önkormányzata képviseletében

 

Melléklet:

 

Megszakítás