Folyamatban lévő önkormányzati pályázatok

Benyújtott pályázatok 2019. évben:

1. Paál László és Margaréta utcák útburkolat felújítása:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete májusi döntésével pályázatot nyújtott be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékelt II. 2. pontja szerinti c) alcélon az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat. 
A pályázati cél: c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása feladaton: a Balatonudvari község Önkormányzat tulajdonában lévő Paál László utca (729/12. hrsz.) és Margaréta utca (343/8. hrsz.) útburkolat felújítása. 
Az Önkormányzat az adóerőképessége alapján 85%-os bruttó támogatás elnyerésére pályázik, a beruházás tervezett összköltsége: bruttó 18.400.598 Ft, melynek kapcsán a képviselő-testület bruttó 15.000.000 Ft támogatási összegre pályázik, és bruttó 3.400.598 Ft önkormányzati önerő biztosítását vállalja az éves önkormányzati költségvetése terhére.

 

2. Vászolyi út felújítása:

Augusztus hónapban ismételten benyújtásra került az elmúlt évben forráshiány miatt elutasításra került zártkerti pályázat, mely a Vászolyi út felújítását célozta meg.
Az Agrárminisztérium által kiírt „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” című  ZP-1-2019 kódszámú pályázat célja jelenleg is a Balatonudvari 055. hrsz-ú Vászolyi út felújítása, csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, vadkerítés létesítése.

 

3. Új ravatalozó épület építése:

A Magyar Falu Program keretében kiírásra került MFP-FFT/2019. kódszámú „Temető fejlesztése”alprogramra pályázatot nyújtott be önkormányzatunk szeptember hónapban. A pályázat címe: “Temetői szolgáltatásfejlesztés Balatonudvariban”.
A pályázati cél a Balatonudvari 8/2.hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő köztemetőben új ravatalozó épület építése. A ravatalozó épület jogerős építési engedéllyel rendelkezik.
Az elnyerhető támogatás 30 millió forint.

 

4. Falubusz pályázat:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”  alprogramban – MFP-TFB/2019 kódszámon – történő pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be “Falugondnoki szolgálat fejlesztés Balatonudvariban” címmel.
A pályázat keretében VW Transporter Kombi HT 2.0TDI típusú gépjármű beszerzésére pályázik az önkormányzat. Az igényelt támogatás bruttó 15 MFt.
A pályázati kiírás kötelező elemeként a Falugondnoki szolgálat felállítását meg kell valósítani.

 

Nyertes pályázatok 2019. évi:

1. Települési kultúrház belső felújítása és kapcsolódó eszközbeszerzés:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” alprogramban – MFP-NHI/2019 kódszámon – történő pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be májusban.
A pályázat címe: „Nemzeti és helyi identitástudat erősítése Balatonudvariban.”
A pályázat célja a települési kultúrház (8242 Balatonudvari, Kerkápoly u. 23., 380. hrsz) épület belső felújítás, korszerűsítés és eszközbeszerzés tevékenységek megvalósítása.
Az igényelt támogatás bruttó 15 MFt épület felújítás, korszerűsítés és bruttó 5 MFt kapcsolódó eszközbeszerzés (színpad) és rendezvény.
Az elnyert támogatás bruttó 19.985.989 Ft, mely vissza nem térítendő.
A pályázat megvalósításának ideje: 2020. év.

 

Jelenleg is működő (folyamatban lévő) pályázat:

1. EFOP pályázat – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben csatlakozott egy konzorciumi pályázathoz, mely a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.2-16) elnevezést viselte.
A pályázat gesztora Tihany község Önkormányzata, és Csopak-Tihany-Aszófő-Örvényes-Balatonudvari-Balatonakali települések összefogásával valósul meg.
A pályázat keretében többek között humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló programok, helyi kisközösségek társadalmi szerepének erősítése, térségi életminőség javítás, kultúrák közötti párbeszéd erősítése a célja. A pályázatban különböző rendezvények, közösségi programok megvalósítására, kerül sor két éven keresztül (2018-2019.években) a csatlakozó településeken.  A 250 milliós támogatottságú pályázatban Balatonudvari településére 15 millió forint támogatási összeg jutott, melyből helyi rendezvények és a megvalósításban részt vevők bérköltsége volt támogatható.
A pályázat keretében településünkön megvalósult programok voltak többek között: pl. 2018. óta heti rendszerességgel folynak a jóga, tartásjavító foglalkozások, nyári szezonban zenés torna a strandokon, kézműves foglalkozások, informatikai, német nyelvi tréningek, egészségnapok, Szent István napi ünnepi hétvége ünnepi programjai mindkét évben.

 

Megvalósult pályázatok  2017. évtől:

1. Gépbeszerzési pályázat:

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. számú vidékfejlesztési pályázati felhívás alapján a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” -„ Önkormányzati gépbeszerzés” pályázaton  támogatást nyert 10.000.000 Ft összegben.
A támogatásból beszerzésre került 1 db Zetor Major CL 80 típusú traktor. A beszerzés költsége bruttó 18.719.800 Ft volt.

 

2. Árpád utca és Vasút utca útburkolat felújítása:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékelt II. 2. pontja szerinti c) alcélon az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra.
A Pályázati cél: c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása feladaton: a Balatonudvari község Önkormányzat tulajdonában lévő Balatonudvari 442.  hrsz-ú közút – természetben a Balatonudvari Árpád utca – és a 473. hrsz-ú közút – természetben a Vasút utca –  járda és útburkolat felújítása volt. 
Az Önkormányzat az adóerőképessége alapján 85%-os bruttó támogatás elnyerésére pályázott
A bekerülési költség bruttó 18.630.687 Ft összeg volt, melyből az ÁFA nem volt visszaigényelhető.  

 

3. Kultúrház székek megújítása:

2017. évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírásában közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra nyújtott be az önkormányzat pályázatot. Ennek keretében  300.000 Ft összeget nyertünk, a megvalósult pályázati cél a kultúrház székeinek lecserélése lett.

 

4. Aszfalt kátyúzási pályázat:

2018. évben önkormányzatunk pályázatot nyert a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. XC. törvény 3. melléklet II. 12. pontja szerinti a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása jogcímű pályázati kiírásra. Az elnyert támogatás bruttó 1 millió forint összeg volt. A pályázat keretében több települési utcában a legrosszabb állapotban lévő úthibák kijavítása, kátyúzása történt meg ( Margaréta utca, Eperfa utca, Hunyadi János utca, Gesztenye sor, Barackvirág utca, Ady Endre utca és Levendula utca).
A pályázattal 2018. évben elszámolt önkormányzatunk.

 

5. Nyárfa sor útburkolat felújítása:

2018. évben nyerte meg önkormányzatunk a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezete 3. mellékelt II. 2. pontja szerinti c) alcélon az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatot.
A Pályázati cél: c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása feladaton: A Balatonudvari község Önkormányzat tulajdonában lévő Balatonudvari 92., 967/2, 968/2, és 969/2. hrsz-ú közút – természetben a Balatonudvari Nyárfa sor útburkolat felújítása volt.
Az elnyert 85%-os mértékű bruttó támogatás 13.734.700 Ft összeg volt, a teljes kivitelezési költség bruttó 18.618.645 Ft volt.  Az ÁFA nem volt visszaigényelhető a pályázatban.

 

6. Kerkápoly utca aszfalt felújítása:

A szintén belterületi utak, járdák, hidak pályázaton bruttó 11.120.114  Ft összeget nyert önkormányzatunk 2015. évben. A vállalkozói díj bruttó 12.696.393 Ft volt. A megvalósult pályázattal 2017. évben számolt el önkormányzatunk.

 

7. Rendezési tervi költségekhez történő nyertes pályázat:

2016. évben nyert önkormányzatunk támogatást Magyarország 20156. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének II. 8. pontjában szabályozott „az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” címén. Az elnyert támogatás a Balatonudvari község településrendezési eszközeinek módosítási költségeihez történő hozzájárulás volt bruttó 6.500.000 Ft összegben. A támogatás felhasználásáról 2018. évben számolt el önkormányzatunk.

 

 

Benyújtott, de forráshiány miatt nem nyertes pályázat:

 

1. Testvér települési pályázat 2017.

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által a 367/2010 (XII.30.) Korm. rendelet alapján meghirdetett Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázatra.
A pályázat célja Balatonudvari község és a szlovákiai Virt testvértelepülés közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködés megvalósítása.
A pályázatban az önkormányzat bruttó 2.500 e Ft vissza nem térítendő támogatás elnyerésére pályázik és 500 ezer Ft önerőt biztosított volna, azonban a pályázatunk nem volt a nyertesek között.