Pályázati felhívás

29
máj
2024
Kategória: Tájékoztatás

Pályázati felhívás

Balatonudvari Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Balatonudvari, Levendula u. 2/A. sz. (321. hrsz) alatti ingatlanon található építmény 30 m2 nagyságú földszinti helyiségének bérbeadása iránt az alábbi feltételek szerint:

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye:
Balatonudvari Község Önkormányzata 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

Pályázatot jóváhagyó döntés száma:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő testületének 53/2024. (V.22.) számú határozata.

I. Az ingatlan adatai:

1) A bérbeadásra kijelölt ingatlan alapadatai:

Cím: Balatonudvari, Levendula u. 2/A. szám alatt található épület földszinti helyisége 30 m2
Hrsz.: Balatonudvari, belterület 321. hrsz.
Közmű ellátottság: összközműves.

II. A pályázat feltételei:

 1. Az ingatlan bérleti díja: minimum havi 120 000,-Ft +Áfa, plusz rezsiköltség
 2. Az épület hasznosításának célja: a lakosság érdekeit szolgáló szolgáltatást nyújtó vállalkozás üzemeltetése
 3. Szerződéskötésre a pályázatot követően a nyertes ajánlattevővel akkor kerül sor, ha az ingatlan áramhálózati fejlesztése megtörtént. A bérbeadás időtartama: minimum 1 év, ezt követően egyeztetés alapján a bérbeadás időtartama hosszabbítható.

 

III. A szerződésben vállalandó kötelezettségek:

 1. A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenység folytatása során a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit betartja.
 2. A szerződésben vállat kötelezettségek nem teljesítés esetén az önkormányzatnak jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 3. A pályázóképviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 50. § 1a) bekezdése alapján kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az önkormányzat felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

 

IV. A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:

 1. a pályázók adatait: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma; adószáma, elérhetősége/e-mail címe. Vállalkozás esetén: Cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám, képviselő neve, elérhetősége.
 2. az ingatlanban megvalósítani kívánt tevékenységet, annak rövid leírását.
 3. nyilatkozatot, hogy ajánlatát 60 napig fenntartja,
 4. társas vállalkozó nem áll csőd-, felszámolási- és végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt,
 5. nyilatkozatot arra, hogy nyertes ajánlattétel esetén vállalja, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban rögzített minimális tartalommal a bérleti szerződést a pályázat elbírálásától számított 15 napon belül a kiíróval megköti,
 1. Társas vállalkozó nyilatkozatát, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül,
 2. nyilatkozatot, hogy a pályázati felhívás feltételeit maradéktalanul vállalja,
 3. hozzájárulást ahhoz, hogy az önkormányzat a pályázatban foglalt adatok valódiságát ellenőrizhesse,
 4. hozzájárulást a személyes adataimnak a pályázat elbírálásához szükséges mértékben való kezeléséhez,
 5. annak tudomásul vételét, hogy a határidő elmulasztása jogvesztő!

 

V. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:

 1. Cégkivonat, bírósági bejegyző végzés egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata (egyéni vállalkozó, társas vállalkozás esetén)
 2. Jogi személy esetén a képviseleti jogosultságot igazoló 30 napnál nem régebbi hitelesített aláírási címpéldány
 3. NAV igazolása arról, hogy pályázónak nincs adó vagy adók módjára behajtható köztartozása.
 4. Nyilatkozat arról, hogy Balatonudvari Község Önkormányzata felé nincs tartozása.

 

VI. A pályázat benyújtásának módja, határideje:

 1. A pályázatokat legkésőbb 2024. június 20. napján 12.00 óráig zárt borítékban, „Pályázat Balatonudvari, 321. hrsz ingatlan” felirat feltüntetésével 2 eredeti példányban Balatonudvari Község Önkormányzatához (8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.) kell benyújtani. A borítékon a megjelölt feliraton kívül egyéb megjelölést feltüntetni nem szabad.
 2. A pályázatot a melléklet pályázati adatlapon is be lehet nyújtani, a kötelezően csatolandó mellékletekkel.
 3. A Kiíró előzetes egyeztetést követően lehetőséget nyújt az ingatlan helyszíni megtekintésére.
 4. Pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát követő testületi ülésen történik. A pályázatokat Balatonudvari Község Képviselő-testülete bírálja el.

 

A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatra kerül sor. Érvénytelen a pályázat, ha a jelen pályázati felhívásban foglaltaknak nem felel meg.

Az érvényes pályázatok elbírálásának szempontja: az összességében legkedvezőbb ajánlatok.

Az önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályáztatást eredménytelennek minősítse.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő az áramhálózati fejlesztést követő 15 napon belül az önkormányzattal nem köt szerződést, úgy az önkormányzat ajánlati kötöttsége megszűnik, az önkormányzat jogosult a pályázat második helyezettjével szerződést kötni, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.

A pályázók a pályázat benyújtásával egyidejűleg elfogadják a pályázati feltételeket.

 

További információ:

Sötét György polgármester, telefonszáma 30/520-90-14

 

Balatonudvari, 2024. 05. 29.

 

                                                                                  Sötét György

                                                                                  polgármester

 

 

 

Csatolmány:

Megszakítás