Pályázati kiírás

15
Júl
2016
Kategória: Tájékoztatás

 

 A BALATONUDVARI 720/6 HRSZ-Ú INGATLANON FELLELHETŐ 137 m2

 

NAGYSÁGÚ FÖLDTERÜLET VONATKOZÁSÁBAN  FÖLDHASZNÁLATI JOG ALAPÍTÁSÁRA

 

STRANDI VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG ÉPÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE TÁRGYÁBAN

Balatonudvari Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll a Balatonudvari belterület 720/6. hrsz-ú, „Kivett strandfürdő és kikötői parti terület” megnevezésű, 5233 m² alapterületű ingatlan (a továbbiakban Fövenyesi strand).

Jelen pályázat célja a Fövenyesi strand területén található, 137 m2 alapterületű földrészlet kapcsán földhasználati jog alapítása.

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 97./2016. (VI.30.) számú határozatával döntött jelen nyilvános pályázat kiírásáról.

A hasznosítás célja

 A hasznosítás célja Balatonudvari területén található, egyre növekedő látogatottságú, Fövenyesi strandon fellelhető, közvetlen strandi bejárati épület melletti földterület, melyen a képviselő-testület szándéka értelmében vendéglátó egység épület építhető földhasználati jog alapítása mellett. Cél a strandi vendégek számára történő minőségi ellátás biztosítása, a pályázó, mint leendő tulajdonos beruházásának biztosítása mellett.

 Az Önkormányzat kiemelt célként jelöli meg a Fövenyesi strand korszerűsítését, a község turisztikai forgalmának növelése érdekében.

Az Önkormányzat célja a Fövenyesi strand területén elhelyezkedő, a vendégek igényeinek kielégítésére elégtelen (2 db) működő kiszolgáló, vendéglátóipari egység számának növelése annak érdekében, hogy a strand megfelelő színvonalon tudja ellátni a vendégek igényeit, növelve ezzel a strandfürdő és a község látogatottságát.

Az Ingatlan általános ismertetése:

A Fövenyesi strand területén fellelhető – jelen pályázat tárgyát képező – korábban meglévő  fa szerkezetű büfé felépítmény elbontásra került. A felépítmény az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre nem került. A pályázat tárgyát képező kijelölt földterületen a HÉSZ és vonatkozó építésügyi jogszabályok alapján vendéglátó egység építhető.

Az Önkormányzat jelen pályázat győztesével földhasználati jog alapítására vállal kötelezettséget, biztosítva, hogy az érintett strandi területen a nyertes vendéglátó egység épületet építsen és üzemeltessen és az új, korszerű büféépület hosszútávon működjön.

A felépítendő, új épület építési paraméterei

Balatonudvari Község Szabályozási Terve a Fövenyesi strand területét Különleges strandterület építési övezetbe (Kst) sorolja.  

Az épület a strand területét  használók ellátását szolgáló vendéglátás épülete.
Az Önkormányzat az átalakítással, avagy az új épület létesítésével felépítendő épület műszaki, minőségi paramétereiként az alábbiakat jelöli meg: Építménymagasság 4,5 m,
maximális bruttó beépített alapterület: max: 100 m2,  magastetős kialakítás.

A hasznosítás feltételrendszere

Az Önkormányzat a pályázó tulajdonába kerülő Ingatlan tulajdonosa számára, 50 év időtartamra földhasználati jogot biztosít, földhasználati díj megfizetése mellett. Az Önkormányzat az építési és földhasználati jog megváltásáért egyszeri ellenértéket kér a pályázótól. Az Önkormányzat a fenti ellenértéken túl, a földhasználati jog biztosításáért a pályázótól évente fizetendő földhasználati díjat kér.

Az engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése a nyertes pályázó feladata. Az építési engedélyezési tervdokumentáció készítése során a nyertes pályázónak az Önkormányzat főépítészével folyamatosan egyeztetnie kell. Építés megkezdésének ideje: legkésőbb 2017. szeptember 1.

A hasznosítás jogi feltételrendszere, hogy az Ingatlan önálló forgalomképes felépítményként az ingatlan-nyilvántartásban a használatbavételi engedély kiadását követően feltüntetésre kerül, az Ingatlant megillető földhasználati joggal együtt, az éves földhasználati díj megfizetése mellett.

A pályázat tartalmi elemei:

A nyertes pályázó épületet köteles az általa vállalt határidőre, az Önkormányzat főépítészével egyeztetett engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapján vendéglátó egység épületet építeni azzal, hogy az épület átalakítására vonatkozó látványtervet a pályázathoz csatolja.

 • A pályázó pályázatának tartalmaznia kell, hogy kötelezettséget vállal az alábbiakra:
 • egyszeri földhasználati díj ellenértékeként megfizet – a szerződés aláírásával egyidejűleg – 10.000,- Ft + Áfa / épület m2 összegű, valamint fedett terasz tekintetében 805 Ft + ÁFA/ m2 összegű ellenértéket,
 • ajánlatot tesz az évente fizetendő földhasználati díj összegére, mely ajánlat az épület tekintetében nem lehet kevesebb, mint 5.610.- Ft + Áfa/m2, míg a fedett terasz tekintetében 2.805,- Ft + Áfa/m2, azzal, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell a fizetés határnapját. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az éves díj tekintetében vállalja az infláció követést.
 • A pályázó vállalja, hogy amennyiben az általa felépítendő épület műszaki átadása, a pályázatban vállalt, majd a megkötendő szerződésben rögzített határidőre nem realizálódik, úgy az Önkormányzat felé napi 20.000,-Ft kötbér fizetési kötelezettséggel tartozik.

Az ajánlattevő gazdasági alkalmassága igazolására kért adatok és tények:

Pénzügyi feltételek: a pályázó banki igazolással igazolja, hogy az egyösszegű megváltási ár megfizetéséhez szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:

A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 20. délután 16.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Balatonudvari Község Önkormányzat 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

A pályázat kötelező elemei: a pályázó neve, személyi adatai, címe, tervezett tevékenysége, látványterv, ajánlattétel az építés műszaki befejezésének határnapjára, az évente fizetendő földhasználati díj összegére és megfizetésének határnapjára, kötelezettségvállalás a vételár és az egyösszegű földhasználati díj megfizetésére a szerződéskötés napjával.

A pályázónak a következő nyilatkozatokat kell tennie:

 • hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázat körében személyes adatait kezelje az Önkormányzat,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeket tudomásul veszi és elfogadja,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs köztartozása (vám, jövedék, állami, önkormányzati adó tartozása) és nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.
 • Nyilatkozat arról, hogy pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011 Évi CXCVI. Törvény 3.§ -a alapján átlátható szervezetnek minősül.

Kötelező mellékelni:

 • cégkivonat és aláírási címpéldány eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát.
 • A pályázatok elbírálása: a szeptemberi soros képviselő-testületi ülésen történik. A pályázatok a megajánlott évente fizetendő földhasználati díj ellenértékeként meghatározott összeg és a látványterv alapján kerülnek elbírálásra. A kiíró a pályázat nyertesének azon pályázót hirdeti ki, aki az éves földhasználati díj ellenértékére a legmagasabb összeget ajánlja és a benyújtott látványtervet a legesztétikusabbnak találja az Önkormányzat. A pénzügyi fedezet rendelkezésre állását a szerződéskötést megelőzően a nyertes pályázónak igazolnia kell.

A pályázatokat titkosan kezeljük, annak eredményéről minden pályázót külön értesítünk. A döntésről, a pályázat kiírója, a döntést követő 8 napon belül írásban, e-amil levél útján (a pályázatban megadott e-mail számon) értesíti a pályázót. A pályázatok elbírálását követően az Önkormányzat képviselői a nyertes pályázóval további egyeztetést folytatnak, a megkötendő szerződés tartalmának végleges kidolgozása érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján az egyeztetés eredményétől függően a polgármester a pályázat nyertesével szerződéses formában rögzíti a pontos feltételeket.

 • Ajánlati kötöttség: a pályázó az ajánlatához a pályázat eredményéről való értesítés kézhezvételétől számított 60 napig kötve van. Amennyiben a nyertes pályázó a végleges szerződést nem köti meg, vagy ajánlatától visszalép, a kiíró jogosult a soron következővel szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
 • A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot visszavonja, érvénytelenné, eredménytelenné nyilvánítsa vagy eredményhirdetés nélkül új feltételek megállapításával, vagy anélkül új pályázatot írjon ki. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázókat az Önkormányzat érvénytelennek nyilvánítja.

Balatonudvari, 2016-07-14

Szabó László

polgármester