Települési főépítész tájékoztatója az aktuális változásokról

16
febr
2016
Kategória: Tájékoztatás

Tényleg mindenki azt épit amit akar? – azért ez, nem teljesen van így!

Bizonyára Önök is értesültek róla – hiszen ezzel van tele a média – a kormány a lakossági építéssel kapcsolatban új rendeletet alkotott és ezáltal módosította az építési törvényt és módosított építéssel kapcsolatos rendeleteket is.
A jogszabályok ismertetése helyett nézzük a tényeket!
2016.január 1-től az új lakóépület építése esetén, ha annak összes hasznos alapterülete legfeljebb 300 m2 egyszerű bejelentéssel kell élni az építéshatóság felé.
Mit is jelent ez?
Új lakóépületet „belterületen” lehet építeni, annak megfelelő építési övezetben és építési telken. Üdülőövezetben, illetve üdülőterületen a lakóépület építését kormányrendelet tiltja. Szintén nem lehet külterületen sem lakóépületet építeni!
Összes hasznos alapterület: az épület helyiségeinek összes területe. Ha tetőtér beépítés is van, akkor az 1,90m belmagasság feletti helyiségterületek számítanak bele.
Figyelem! Az építési telkünkre maximum akkora épület építhetünk, melyet a helyi építési szabályzat arra a területre engedélyez! Építési szándék esetén, az övezeti előírásokról mindég kérjen felvilágosítást a hivatalban. Hogy segíteni tudjunk, önnek ismerni kell a telke nagyságát!
Új bejelentési forma lépett életbe tehát, ez az egyszerű bejelentés. Szándékosan nem beszéltem eljárásról, mert ez nem az! És ez nagyon fontos! Az építéshatóság nem indít engedélyezési eljárást, mert nincsen ebben az esetben építési engedély. A bejelentést – a benyújtott dokumentáció alapján – tudomásul veszi. Ebben az esetben nincsen szomszéd megkeresés, nincsen fellebbezési jog!
Milyen tervet kér az építéshatóság?
Ebben óriási a változás! A régi típusú engedélyezési terv ebben az esetben a múlté. A tervezőnek, ugyan úgy meg kell tervezni az épületet, célszerű egyszerűsített kiviteli tervet kérni tőle, mely alapján tudjuk hogy teljesültek-e elképzeléseink az épülettel kapcsolatban, de ez alapján tud korrekt ajánlatot adni a kivitelező is. Erről a tervről tudja a tervező azt a bejelentéshez szükséges „lebutított” M 1:200-as tervet szolgáltatni, mely a hatóságnak szükséges.
A kiviteli terv ebben az építkezési formában nem kötelező. De, ha felelősséggel gondolkodunk, belátható, hogy ajánlott és hasznos, a fent elmondottak miatt.
Itt szeretném megjegyezni, hogy az építtető és a tervező felelőssége, hogy az elkészült terv, és majdan az épület is megfeleljen valamennyi hatályos, az építést szabályozó jogszabálynak. Mert ezt a megfelelést most már a hatóság nem vizsgálja.
De térjünk vissza a bejelentés folyamatához. Tehát megtörtént a bejelentés az építéshatóság felé, (Balatonfüred, Szent I. tér 1. ). Annak végén, az építéshatóság, tudomásulvételéről, 15 napon belül tájékoztatja a bejelentőt. A 16.naptól építkezhetünk.
Az építkezés akkor is megkezdettnek minősül, ha ténylegesen nem indul meg a kivitelezés. Erre nagyon oda kell figyelni, mert, az építkezés befejeztével nem használatbavételi engedélyt kell kérni, hanem a település illetékes jegyzője hatósági bizonyítványt állít ki, az épület építésének megtörténtéről. Ennek a hatósági bizonyítványnak igazgatási szolgáltatási díja van. Ezek az alábbiak. Itt nagyon fontos, hogy a három éven belül legyünk az építés befejezésével.
1. A bejelentéstől számított évek száma Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
2. 0–3 díjmentes
3. 3–4 200 000 forint
4. 4–5 400 000 forint
5. 5–6 600 000 forint
6. 6–7 800 000 forint
7. 7–8 1 000 000 forint
8. 8–9 1 200 000 forint
9. 9–10 1 400 000 forint

Fontos! ha a 10 évből kicsúszunk bármilyen oknál fogva, az épületet le kell bontani!
Mire kell figyelni az egyszerű bejelentéssel épülő házak kivitelezésénél?
Tudni kell, hogy a tudomásulvételről az építéshatóság az építésfelügyeletet tájékoztatja!
A kivitelezésről elektronikus építési naplót kell vezetni, mindaddig még az tart. Ha 10 évig, akkor addig! Az elektronikus naplóba fel kell tölteni a tervezőre vonatkozó adatokat, a kivitelező személyét, a velük kötött szerződéseket, és azokat a terveket, melyek alapján a kivitelezést végzik. Az e-napló vezetéséről külön jogszabály rendelkezik.
Az építésfelügyeleti ellenőrzésen az épület kivitelezését, valamint a vonatkozó jogszabályok – építési, munkaügyi, munkavédelmi – betartását fogják vizsgálni. Ezek lefolytatásáról, az esetleges bírságértékekről szintén külön jogszabály rendelkezik.
Tehát látható, hogy szabadnak kiáltották ugyan ki a „pályát”, de csöppet sem akadálymentes rajta a közlekedés.
Mi a helyzet egyéb építési ügyekben?
Továbbra is építési engedély köteles, így építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni az építési hatóságnak a régi megszokott rend alapján:
• a meglévő lakóépület bármilyen bővítése, átalakítása
• új nyaralóépület építése
• meglévő nyaralóépület bármilyen bővítése, átalakítása
• új gazdasági épület építése
• meglévő gazdasági épület bármilyen bővítése, átalakítása
esetében

A fenti eljárásokban továbbra is megmaradt az engedélyezési eljárás előtti településképi véleményezés, melyhez a dokumentációt előzetesen egyeztetni kell a tervezőnek a települési főépítésszel. Ezt követően az elkészült engedélyezési tervi szintű dokumentációt be kell nyújtani a polgármester úrhoz.

Vannak olyan építési esetek amelyek ugyan nem engedély kötelesek, de a településen ellenben bejelentés kötelesek.

Balatonudvariban, az alábbi esetekben az „engedélyt” (igazolást) – a polgármester úrhoz írásban történt bejelentést követően- a főépítész szakmai véleményét kikérve a polgármester úr adja meg.
a ) A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével az építési engedéllyel építhető építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása és korszerűsítése, valamint homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell
aa) megváltoztatni,
ab) átalakítani,
ac) elbontani,
ad) kicserélni,
ae) megerősíteni vagy
af) változatlan formában újjáépíteni.
b) A meglévő építmény utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászáró – áthidalóját nem érintő – cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
c) Olyan új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése, melynek magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
d) Az épület homlokzatához illesztett előtető, a védőtető, az ernyőszerkezet építése, valamint a meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell
da) megváltoztatni,
db) átalakítani,
dc) megbontani,
dd) kicserélni,
de) megerősíteni vagy
df) újjáépíteni.

e. Az önálló rendeltetési egységek számának változtatása az épületben.
f. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet, kivéve a műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építését, vagy a meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítését vagy átalakítását.
g. A nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot.
h. Az önálló reklámtartó építmény építése, a meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg
ha) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
hb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.
i) Olyan növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, a meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után sem haladja meg
ia)beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
ib)beépítésre szánt területen a nettó 100,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.
j) Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, a meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után sem haladja meg
ja)beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
jb)beépítésre szánt területen a nettó 500,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.
k. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, a nem veszélyes folyadékok tárolója, a nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, a meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
m. A bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti fürdőmedence és kerti tó építése.

n. Közterülettel határos kerítés, és kerti építmény ( lábon álló kerti tető ) építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

o. Közterületről látszó klíma kültéri egysége építményen való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit
na) megváltoztatni,
nb) átalakítani,
nc) elbontani,
nd) kicserélni,
ne) megerősíteni vagy
nf) újjáépíteni.
p. Felvonulási építmény építése, amennyiben az bruttó 50 m3 térfogatot meg nem haladó méretű.

q. Olyan pince építése, vagy a meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése és bővítése, amely legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű.

A meglévő lakóépületek bontását be kell jelenteni az építésfelügyelethez. (Balatonfüred Járási Hivatal Építéshatóság) A bejelentéshez jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció szükséges.
Egyéb épületek bontása 300 lm3 –ig engedély nélkül történhet.
Kedves olvasóink! Bármi építéssel kapcsolatos ügyben állunk szíves rendelkezésükre. Kérje segítségünket, tanácsunkat.

Kéri Katalin
települési főépítész