Pályázati felhívás

27
szept
2023
Kategória: Tájékoztatás

Pályázati felhívás

Balatonudvari Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Balatonudvari, 720/6 hrsz-ú, 1 ha 5233 m2 alapterületű „kivett strandfürdő és kikötői parti terület és beépítetlen terület” 660 m2-es területe és a 720/7. hrsz-ú, 2725 m2 alapterületű „kivett parkoló” 340 m2-es területe bérbeadására az alábbi feltételek szerint:

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye:
Balatonudvari Község Önkormányzata 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

Pályázatot jóváhagyó döntés száma:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő testületének 90/2023. (IX. 20.) számú határozata.

I Az ingatlan adatai:

1) A bérbeadásra kijelölt ingatlan alapadatai:

Cím:    8242 Balatonudvari, belterület 720/6. hrsz-ú ingatlan 660 m2-es része és a
             8242 Balatonudvari, belterület 720/7. hrsz-ú ingatlan 340 m2-es része

Közmű ellátottság: közmű nélküli

II. A pályázat feltételei:

  • Az ingatlan bérleti díja 5.000,-Ft+ÁFA/m2/év
  • Az ingatlan hasznosításának célja: vízisport tevékenység végzése
  • A hasznosítás (bérbeadás) időtartama: 2024. január 1-től 2024. december 31-ig, kezdődően 1 év időtartam. Az 1 év lejártát követően a szerződéses feltételek teljesítése esetén az önkormányzat képviselő –testülete a szerződést a bérlővel való további 5 évre meghosszabbíthatja.

III. A szerződésben vállalandó kötelezettségek:

1)      A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenység folytatása során a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit betartja.
2)      A területen értéknövelő beruházást csak az önkormányzat előzetes engedélyével lehet végezni, a bérlő az értéknövelő beruházás megtérítésére nem tarthat igényt.
3)      A bérleti díj 2025. január 01. napjától a tárgyévet megelőző évi – KSH által közzétett – fogyasztói árindex mértékével nő. Bérbeadó az ily módon megállapított pontos összegről a számla megküldésével értesíti a bérlőt.
4)
A pályázó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 50. § 1a) bekezdése alapján kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az önkomrányzat felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.
5)
A pályázó köteles a bérelt területen a látogatóknak mosdót biztosítani.
6)
A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a területen található sóját bárki számára megközelíthetővé teszi.
7)
A pályázó köteles a területét rendben tartani, a növényzetet vágni, nyírni, a szemetet összegyűjteni.
8)
A pályázó vállalja, hogy a terület bérleti díját két részletben, 2024. január 15-ig és 2024. június 15-ig szerződés szerint megfizeti.
9)
A móló megközelíthetőségét nem akadályozhatja a tevékenységével.
10)
A szerződésben vállat kötelezettségek nem teljesítés esetén az önkormányzatnak jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
11)
A pályázó vállalja, hogy strandfürdő területén elérhető vízisport eszköz kölcsönzői tevékenységet nem folytathat a bérelt területen.

 

IV. A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:

1) a pályázók adatait: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma; adószáma, elérhetősége/e-mail címe. Vállalkozás esetén: Cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám, képviselő neve, elérhetősége.

2) az ingatlanban megvalósítani kívánt tevékenységet, annak rövid leírását, bemutatását

3) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan hogy:

a) a pályázó nem áll csőd-, felszámolási- és végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt,

b) a pályázati felhívás feltételit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 60 napig fenntartja,

c) vállalja az ajánlattételi felhívásban rögzített meghatározott tartalommal a bérleti szerződés megkötését,

d) nyertes ajánlattétel esetén vállalja, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban rögzített minimális tartalommal a bérleti szerződést a pályázat elbírálásától számított 15 napon belül   a kiíróval megköti,

e) Társas vállalkozó akként nyilatkozik, hogy A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül,

f) a pályázati felhívás feltételeit maradéktalanul vállalja,

g) hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a pályázatban foglalt adatok valódiságát ellenőrizhesse,

h) hozzájárul a személyes adatainak a pályázat elbírálásához szükséges mértékben való kezeléséhez,

i) tudomásul veszi, hogy a határidő elmulasztása jogvesztő!

4) A pályázathoz a pályázati adatlap mellékleteként csatolni kell:

a) Cégkivonat, bírósági bejegyzés egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata (egyéni vállalkozó, társas vállalkozás esetén)

b) Jogi személy esetén a képviseleti jogosultságot igazoló 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány

c) NAV igazolása arról, hogy pályázónak nincs adó vagy adók módjára behajtható köztartozása.

d) Nyilatkozat arról, hogy Balatonudvari község Önkormányzata felé nincs tartozása

 

V. A pályázat benyújtásának módja, határideje:

  1. A pályázatokat legkésőbb 2023. október 31. napján 12.00 óráig zárt borítékban, „Pályázat Balatonudvari, Fövenyes parti terület” felirat feltüntetésével 2 eredeti példányban Balatonudvari Község Önkormányzatához (8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.) kell benyújtani. A borítékon a megjelölt feliraton kívül egyéb megjelölést feltüntetni nem szabad.
  2. A Kiíró előzetes egyeztetést követően lehetőséget nyújt az ingatlan helyszíni megtekintésére.
  3. Pályázat elbírálása:A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát követő zárt testületi ülésen történik. A pályázatokat Balatonudvari Község Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatra kerül sor. Érvénytelen a pályázat, ha a jelen pályázati felhívásban foglaltaknak nem felel meg.

Az érvényes pályázatok elbírálásának szempontja:az összességében legkedvezőbb ajánlatok.
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez: az oktatási tevékenység vállalása.

Az önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályáztatást eredménytelennek minősítse.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő az önkormányzattal az eredmény közlését követő 15 napon belül nem köt szerződést, úgy az önkormányzat ajánlati kötöttsége megszűnik, az önkormányzat jogosult a pályázat második helyezettjével szerződést kötni. 

A pályázók a pályázat benyújtásával egyidejűleg elfogadják a pályázati feltételeket.

 

További információ:

Sötét György polgármester, telefonszáma 30/520-90-14

 

Balatonudvari, 2023. szeptember 27.

 

Sötét György
polgármester

Csatolmányok:

 

 

Megszakítás