Keressük Magyarország legszebb fekvésű falvát!


Veszprém megyei három jelöltje:
Bakonybél, Balatonudvari, Nemesvita.
HAJRÁ BALATONUDVARI!
Előre is köszönjük a szavazatokat!
Szavazni az Origon megjelent cikkben lehet, minden egyes megye külön szavazódobozt kap.

NÉPSZAVAZÁSI  TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Választópolgárok!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnap) országos népszavazást tűzött ki.

A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

További.

Tovább...

Köszönetnyilvánítás

 

Balatonudvari Község Önkormányzata ezúton szeretné megköszönni mindazoknak a magánszemélyeknek a segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak a 2016. szeptember 3-án megrendezett XII. Nemzetközi Anyósfesztivál és Szezonzáró Halászléfőző Verseny sikeréhez.

További tevékenységükhöz jó egészséget és sok sikert kívánunk!

 

Kiss János

Kurucz István

Kurucz Istvánné

Mészáros Zsuzsa

Mészáros Katalin

Mészáros János

Mészáros Jánosné

Molnár Józsefné

Pauer Jenő

Varga Gyuláné

 

Balatonudvari, 2016. szeptember 12.                                                           Szabó László

                                                                                                                         .

Tovább...

 

 A BALATONUDVARI 720/6 HRSZ-Ú INGATLANON FELLELHETŐ 137 m2

 

NAGYSÁGÚ FÖLDTERÜLET VONATKOZÁSÁBAN  FÖLDHASZNÁLATI JOG ALAPÍTÁSÁRA

 

STRANDI VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG ÉPÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE TÁRGYÁBAN

Balatonudvari Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll a Balatonudvari belterület 720/6. hrsz-ú, „Kivett strandfürdő és kikötői parti terület” megnevezésű, 5233 m² alapterületű ingatlan (a továbbiakban Fövenyesi strand).

Jelen pályázat célja a Fövenyesi strand területén található, 137 m2 alapterületű földrészlet kapcsán földhasználati jog alapítása.

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 97./2016. (VI.30.) számú határozatával döntött jelen nyilvános pályázat kiírásáról.

A hasznosítás célja

 A hasznosítás célja Balatonudvari területén található, egyre növekedő látogatottságú, Fövenyesi strandon fellelhető, közvetlen strandi bejárati épület melletti földterület, melyen a képviselő-testület szándéka értelmében vendéglátó egység épület építhető földhasználati jog alapítása mellett. Cél a strandi vendégek számára történő minőségi ellátás biztosítása, a pályázó, mint leendő tulajdonos beruházásának biztosítása mellett.

 Az Önkormányzat kiemelt célként jelöli meg a Fövenyesi strand korszerűsítését, a község turisztikai forgalmának növelése érdekében.

Az Önkormányzat célja a Fövenyesi strand területén elhelyezkedő, a vendégek igényeinek kielégítésére elégtelen (2 db) működő kiszolgáló, vendéglátóipari egység számának növelése annak érdekében, hogy a strand megfelelő színvonalon tudja ellátni a vendégek igényeit, növelve ezzel a strandfürdő és a község látogatottságát.

Az Ingatlan általános ismertetése:

A Fövenyesi strand területén fellelhető – jelen pályázat tárgyát képező – korábban meglévő  fa szerkezetű büfé felépítmény elbontásra került. A felépítmény az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre nem került. A pályázat tárgyát képező kijelölt földterületen a HÉSZ és vonatkozó építésügyi jogszabályok alapján vendéglátó egység építhető.

Az Önkormányzat jelen pályázat győztesével földhasználati jog alapítására vállal kötelezettséget, biztosítva, hogy az érintett strandi területen a nyertes vendéglátó egység épületet építsen és üzemeltessen és az új, korszerű büféépület hosszútávon működjön.

A felépítendő, új épület építési paraméterei

Balatonudvari Község Szabályozási Terve a Fövenyesi strand területét Különleges strandterület építési övezetbe (Kst) sorolja.  

Az épület a strand területét  használók ellátását szolgáló vendéglátás épülete.
Az Önkormányzat az átalakítással, avagy az új épület létesítésével felépítendő épület műszaki, minőségi paramétereiként az alábbiakat jelöli meg: Építménymagasság 4,5 m,
maximális bruttó beépített alapterület: max: 100 m2,  magastetős kialakítás.

A hasznosítás feltételrendszere

Az Önkormányzat a pályázó tulajdonába kerülő Ingatlan tulajdonosa számára, 50 év időtartamra földhasználati jogot biztosít, földhasználati díj megfizetése mellett. Az Önkormányzat az építési és földhasználati jog megváltásáért egyszeri ellenértéket kér a pályázótól. Az Önkormányzat a fenti ellenértéken túl, a földhasználati jog biztosításáért a pályázótól évente fizetendő földhasználati díjat kér.

Az engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése a nyertes pályázó feladata. Az építési engedélyezési tervdokumentáció készítése során a nyertes pályázónak az Önkormányzat főépítészével folyamatosan egyeztetnie kell. Építés megkezdésének ideje: legkésőbb 2017. szeptember 1.

A hasznosítás jogi feltételrendszere, hogy az Ingatlan önálló forgalomképes felépítményként az ingatlan-nyilvántartásban a használatbavételi engedély kiadását követően feltüntetésre kerül, az Ingatlant megillető földhasználati joggal együtt, az éves földhasználati díj megfizetése mellett.

A pályázat tartalmi elemei:

A nyertes pályázó épületet köteles az általa vállalt határidőre, az Önkormányzat főépítészével egyeztetett engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapján vendéglátó egység épületet építeni azzal, hogy az épület átalakítására vonatkozó látványtervet a pályázathoz csatolja.

 • A pályázó pályázatának tartalmaznia kell, hogy kötelezettséget vállal az alábbiakra:
 • egyszeri földhasználati díj ellenértékeként megfizet – a szerződés aláírásával egyidejűleg – 10.000,- Ft + Áfa / épület m2 összegű, valamint fedett terasz tekintetében 805 Ft + ÁFA/ m2 összegű ellenértéket,
 • ajánlatot tesz az évente fizetendő földhasználati díj összegére, mely ajánlat az épület tekintetében nem lehet kevesebb, mint 5.610.- Ft + Áfa/m2, míg a fedett terasz tekintetében 2.805,- Ft + Áfa/m2, azzal, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell a fizetés határnapját. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az éves díj tekintetében vállalja az infláció követést.
 • A pályázó vállalja, hogy amennyiben az általa felépítendő épület műszaki átadása, a pályázatban vállalt, majd a megkötendő szerződésben rögzített határidőre nem realizálódik, úgy az Önkormányzat felé napi 20.000,-Ft kötbér fizetési kötelezettséggel tartozik.

Az ajánlattevő gazdasági alkalmassága igazolására kért adatok és tények:

Pénzügyi feltételek: a pályázó banki igazolással igazolja, hogy az egyösszegű megváltási ár megfizetéséhez szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:

A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 20. délután 16.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Balatonudvari Község Önkormányzat 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

A pályázat kötelező elemei: a pályázó neve, személyi adatai, címe, tervezett tevékenysége, látványterv, ajánlattétel az építés műszaki befejezésének határnapjára, az évente fizetendő földhasználati díj összegére és megfizetésének határnapjára, kötelezettségvállalás a vételár és az egyösszegű földhasználati díj megfizetésére a szerződéskötés napjával.

A pályázónak a következő nyilatkozatokat kell tennie:

 • hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázat körében személyes adatait kezelje az Önkormányzat,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeket tudomásul veszi és elfogadja,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs köztartozása (vám, jövedék, állami, önkormányzati adó tartozása) és nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.
 • Nyilatkozat arról, hogy pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011 Évi CXCVI. Törvény 3.§ -a alapján átlátható szervezetnek minősül.

Kötelező mellékelni:

 • cégkivonat és aláírási címpéldány eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát.
 • A pályázatok elbírálása: a szeptemberi soros képviselő-testületi ülésen történik. A pályázatok a megajánlott évente fizetendő földhasználati díj ellenértékeként meghatározott összeg és a látványterv alapján kerülnek elbírálásra. A kiíró a pályázat nyertesének azon pályázót hirdeti ki, aki az éves földhasználati díj ellenértékére a legmagasabb összeget ajánlja és a benyújtott látványtervet a legesztétikusabbnak találja az Önkormányzat. A pénzügyi fedezet rendelkezésre állását a szerződéskötést megelőzően a nyertes pályázónak igazolnia kell.

A pályázatokat titkosan kezeljük, annak eredményéről minden pályázót külön értesítünk. A döntésről, a pályázat kiírója, a döntést követő 8 napon belül írásban, e-amil levél útján (a pályázatban megadott e-mail számon) értesíti a pályázót. A pályázatok elbírálását követően az Önkormányzat képviselői a nyertes pályázóval további egyeztetést folytatnak, a megkötendő szerződés tartalmának végleges kidolgozása érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján az egyeztetés eredményétől függően a polgármester a pályázat nyertesével szerződéses formában rögzíti a pontos feltételeket.

 • Ajánlati kötöttség: a pályázó az ajánlatához a pályázat eredményéről való értesítés kézhezvételétől számított 60 napig kötve van. Amennyiben a nyertes pályázó a végleges szerződést nem köti meg, vagy ajánlatától visszalép, a kiíró jogosult a soron következővel szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
 • A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot visszavonja, érvénytelenné, eredménytelenné nyilvánítsa vagy eredményhirdetés nélkül új feltételek megállapításával, vagy anélkül új pályázatot írjon ki. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázókat az Önkormányzat érvénytelennek nyilvánítja.

Balatonudvari, 2016-07-14

Szabó.

Tovább...